preskoči na sadržaj

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Autor: Marija Deanković, 20. 11. 2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje   
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
Domar/kotlovničar -  jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme      
 

Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uvjet za domara/kotlovničara je završena srednja škola tehničke, industrijske ili obrtničke struke i položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine br. 88/14., 20/15.).
 
Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 
 
S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor) sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod. O vremenu  i mjestu provedbe intervjua (razgovora)  kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja intervjua (razgovora)  putem web stranice škole http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
 
Za kandidata koji ne pristupi  na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
 
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole   
te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom  8 dana od dana objave.
 
Prijave slati na adresu:
Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35 000 Slavonski Brod 
Virtualna šetnja školom

Šk. god. 2020./21.

Protokol organizacije rada u Ekonomsko-birotehničkoj školi

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 (MZO)

Molimo posjetitelje škole da sve što mogu obave putem telefona ili e-maila (informacije, potvrde i sl.). U slučaju potrebe dolaska u školu, moraju se prethodno najaviti.

Telefon: 035/443-175

e-mail: skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr

Popis udžbenika

2021./2022.

1. razredi

2. razredi

3. razredi

4. razredi

Molimo da obratite pozornost na odabir udžbenika iz stranog jezika (1. i 2. strani jezik) i vjeronauka/etike.

Obavijesti

Satnica:

 

Brošura EBŠ

Duplikat svjedodžbe
Priručnik VH&PA

Korisni linkovi

 

 

CMS za škole logo
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod / Naselje Andrija Hebrang 13/1, HR-35000 Slavonski Brod / www.ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr / skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju